ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2554
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชนะ สิกุลจ้อยโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์โอนไปสพม. เขต 6 สพท.สพม. เขต 6
2นายยุทธ แหวนทองโรงเรียนวัดพุทธบูชาโอนไปสพม. เขต 6 สพท.สพม. เขต 6
3นางกัณหา เครือเทศน์โรงเรียนสตรีวัดระฆังโอนไปสพม.10 สพม.10
4นางมยุรี ไอก์เนอร์โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยโอนไปสพม.34 สพม.34
5นายประพันธ์ จันแดงโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ขาดไปสพม. เขต 2 สพท.สพม. เขต 2
6นายสุรพร สุวานิโชโรงเรียนมักกะสันพิทยาขาดไปสพม. เขต 2 สพท.สพม. เขต 2
7นางอัจฉรา คงแสนคำโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ขาดไปสพม. เขต 2 สพท.สพม. เขต 2
8นางสาวณัฎฐรี พิณพาทย์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมโอนไปสพม. เขต 6 สพท.สพม. เขต 6
9นางจุรีย์พร แป้นกลางโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรโอนไปสพม.29 สพม.29
10นางศุภศิตา รสโหมดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1โอนไปสนง.ประถมศึกษา สนง.ประถมศึกษา
11นางพรสุข บวรพานิชโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำโอนไปสพม. เขต 2 สพท.สพม. เขต 2
12นายอดินันท์ เดชพงษ์โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์โอนไปสพม. เขต 2 สพท.สพม. เขต 2
13นางสาวศริธร รัตนวิภาคโรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปภัมภ์ขาดไปสพม. เขต 2 สพท.สพม. เขต 2
14นางกาญจนา มังครักษ์โรงเรียนมักกะสันพิทยาโอนไปสพม. เขต 3 สพท.สพม. เขต 3
15นางสาวธีรา พงศ์ศาสตร์โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์โอนไปสพม. เขต 3 สพท.สพม. เขต 3
16นางรุ่งศิริ ทิพย์อักษรโรงเรียนวัดน้อยนพคุณโอนไปสพม. เขต 4 สพท.สพม. เขต 4
17นางสาวชญานิศ ณพธนบดีโรงเรียนศึกษานารีวิทยาขาดไปสนง.ประถมศึกษา สนง.ประถมศึกษา
18นางโชติกา พาลีกันฑ์โรงเรียนศึกษานารีวิทยาโอนไปสพม.16 สพม.16
19นายกุลวุฒิ จูมานัศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1เกษียณอายุ 
20นายนพพล เหลาโชติโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์เกษียณอายุ 
21นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์โรงเรียนโยธินบูรณะเกษียณอายุ 
22นางพัชรา ทิพยทัศน์โรงเรียนสตรีวิทยาเกษียณอายุ 
23นายพีระ ชัยศิริโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเกษียณอายุ 
24นายนพดล โกสุมโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมเกษียณอายุ 
25นายพิษณุ งามขำโรงเรียนวัดรางบัวเกษียณอายุ 
26นายวิชาญ จันทร์สกาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเกษียณอายุ 
27นางเครือวัลย์ รัตนภานุโรงเรียนสตรีวิทยาเกษียณอายุ 
28นางจุไรรัตน์ วรรณยิ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกษียณอายุ 
29นางสาวพัชรินทร์ ปิยะพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกษียณอายุ 
30นางเรณู สุทธิวารีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกษียณอายุ 
31นางกฤษณา พิทักษ์อรรณพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกษียณอายุ 
32นายเมธี พงษ์มาลาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกษียณอายุ 
33นางลัดดาวัลย์ บุญขวัญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกษียณอายุ 
34นางนิลวรรณ ขัตติยะมานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกษียณอายุ 
35นางสาวมาลินี ตรองวิเชียรโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยเกษียณอายุ 
36นางสาวอารีย์ โพธิ์พัฒนชัยโรงเรียนเบญจมราชาลัยเกษียณอายุ 
37นางรัตนาภรณ์ อิทธิไพสิฐพันธุ์โรงเรียนเบญจมราชาลัยเกษียณอายุ 
38นางพรรณี แก้วทิพยเนตร์โรงเรียนเบญจมราชาลัยเกษียณอายุ 
39นางยุพิน ตันตะโยธินโรงเรียนเบญจมราชาลัยเกษียณอายุ 
40นางกัลยาณี พันธ์เมธาฤทธิ์โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
41นางอัญชลี มาศมัณฑนะโรงเรียนเบญจมราชาลัยเกษียณอายุ 
42นางเพ็ญศรี ฤกษ์งามเดิมโรงเรียนมักกะสันพิทยาเกษียณอายุ 
43นางพจนีย์ ปนาทกูลโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์เกษียณอายุ 
44นางมาลี สุรีย์พงษ์โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์เกษียณอายุ 
45นางสาวนงเยาว์ สุธเนศโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์เกษียณอายุ 
46นางบุญทิพา ชวดบัวโรงเรียนโยธินบูรณะเกษียณอายุ 
47นายประเสริฐ กล่อมเทศโรงเรียนโยธินบูรณะเกษียณอายุ 
48นางวันเพ็ญ สุนทรพะลินโรงเรียนโยธินบูรณะเกษียณอายุ 
49นายไพศาล ศิริรักษ์โรงเรียนโยธินบูรณะ 
50นางปรียาภรณ์ ถนอมธีระนันท์โรงเรียนโยธินบูรณะเกษียณอายุ 
51นางดนยพร ศรีสุขสวัสดิ์โรงเรียนโยธินบูรณะเกษียณอายุ 
52นายวินัย ขำประเสริฐโรงเรียนโยธินบูรณะเกษียณอายุ 
53นางพวงเพ็ญ ผ่องคณะโรงเรียนโยธินบูรณะเกษียณอายุ 
54นางสาวศิริพร ศรีวานิชโรงเรียนโยธินบูรณะเกษียณอายุ 
55นายปรัชญา ขยันโรงเรียนราชวินิต มัธยมเกษียณอายุ 
56นางบูรนีร์ ผลเกิดดีโรงเรียนวัดน้อยนพคุณเกษียณอายุ 
57นางกมลทิพย์ ธีรโรจน์วิทย์โรงเรียนวัดราชาธิวาสเกษียณอายุ 
58นางสาวเบญจรัตน์ จาริกโรงเรียนวัดราชาธิวาสเกษียณอายุ 
59นายประทีป ถุงทรัพย์โรงเรียนวัดราชบพิธเกษียณอายุ 
60นางสาววีรวรรณ เลาหภัทรพันธุ์โรงเรียนวัดราชบพิธเกษียณอายุ 
61นางสาวปวีณ์ กมลวรรณโรงเรียนวัดราชบพิธเกษียณอายุ 
62นางสมศรี แกมนิลโรงเรียนวัดสระเกศเกษียณอายุ 
63นายสมเกียรติ วิชัยวัฒนาโรงเรียนวัดสังเวชเกษียณอายุ 
64นางวัชรี กมลเสรีรัตน์โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์เกษียณอายุ 
65นางสาวกุนนที ดนัยสวัสดิ์โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ 
66นางพิมพร อุดมเดชะโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
67นางบุษยมาส แรงสูงเนินโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
68นางสาวชุลี ชัชวาลกิจโรงเรียนสตรีวิทยาเกษียณอายุ 
69นางพัชราภรณ์ เมธาทิพย์โรงเรียนสตรีวิทยาเกษียณอายุ 
70นายไพลภ โรจนะโรงเรียนสตรีวิทยาเกษียณอายุ 
71นางสาวพจนา เตชะอาภรณ์กุลโรงเรียนสตรีวิทยาเกษียณอายุ 
72นางอัจฉราพรรณ วัฒนไชยโรงเรียนสตรีวิทยาเกษียณอายุ 
73นางอัมพร เวพีวุฒิกรโรงเรียนสตรีวิทยาเกษียณอายุ 
74นางกรรณิการ์ ดิฐประวรรตน์โรงเรียนสตรีวิทยาเกษียณอายุ 
75นางวิมล ป้านสกุลโรงเรียนสตรีวิทยาเกษียณอายุ 
76นางละเมียด กรบงกชมาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเกษียณอายุ 
77นางพูลสุข ลุ่นเซียโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
78นางอุไร จ้อยเจริญโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเกษียณอายุ 
79นายอาณัติ นาคศิริโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเกษียณอายุ 
80นางสุรีย์รัตน์ จันทรสุวรรณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเกษียณอายุ 
81นางวไลรัตน์ พุกนานนท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเกษียณอายุ 
82นางไฟร์เดย์ ประมวลรัตน์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเกษียณอายุ 
83นางสาวปรียาวรรณ ทุมโฆสิตโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเกษียณอายุ 
84นางสาวสุวรรณี มลฉนวนโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเกษียณอายุ 
85นางสาวพรสวรรค์ ฮุนพานิชโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเกษียณอายุ 
86นางฐิติรัตน์ ฉัตรธนนท์โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยเกษียณอายุ 
87นายศักดิ์ชัย ทองทิพย์โรงเรียนทวีธาภิเศกเกษียณอายุ 
88นางสาวจิราภรณ์ วุฒิภักดีโรงเรียนทวีธาภิเศกเกษียณอายุ 
89นางบุญนะ แดงเหลือบโรงเรียนทวีธาภิเศกเกษียณอายุ 
90นางกัญญา คงชื่นสินโรงเรียนทวีธาภิเศกเกษียณอายุ 
91นางพัชรี ปิละมานนท์โรงเรียนทวีธาภิเศกเกษียณอายุ 
92นางเอมอร ดวงนุชโรงเรียนทวีธาภิเศกเกษียณอายุ 
93นายสุทธิพร แก้วมีแสงโรงเรียนทวีธาภิเศกเกษียณอายุ 
94นางเรืองไร นิยมไทยโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเกษียณอายุ 
95นางวิไลวรรณ วุฒิพันธุ์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเกษียณอายุ 
96นางพูลทวี สังข์สุขโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนเกษียณอายุ 
97นางสาวศิวพร ศรีแสงโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนเกษียณอายุ 
98นางจามจุรี ทองเมืองหลวงโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนเกษียณอายุ 
99นางวัชรีย์ ลลิตลักคณาโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมเกษียณอายุ 
100นางนวลสวัสดิ์ ประเสริฐอัมพรโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมเกษียณอายุ 
101นางรำภา หมื่นรักษ์โรงเรียนวัดบวรมงคลเกษียณอายุ 
102นางสอางค์ทิพย์ พานิชเจริญโรงเรียนวัดบวรมงคลเกษียณอายุ 
103นางพรทิพย์ แสงอ่อนโรงเรียนวัดบวรมงคลเกษียณอายุ 
104นางสาวสมศรี สกุลสถาปัตย์โรงเรียนวัดบวรมงคลเกษียณอายุ 
105นางชาดา เมนะสุตโรงเรียนสตรีวัดระฆังเกษียณอายุ 
106นางอัจฉรา ขำศิริโรงเรียนสตรีวัดระฆังเกษียณอายุ 
107นางสาวนวลจันทร์ เพ็งส้มโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามเกษียณอายุ 
108นางกรรณิการ์ ภู่สุศิลป์ธรโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรเกษียณอายุ 
109นางจิตตราภรณ์ สามหมอโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรเกษียณอายุ 
110นางวันทนี จำปาทองโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเกษียณอายุ 
111นางจิราวดี ก่อสกุลโรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเกษียณอายุ 
112นางอมรรัตน์ สีหะนันท์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงเกษียณอายุ 
113นางกัลยา ชัยพินิจนรชาติโรงเรียนวัดราชโอรสเกษียณอายุ 
114นางสาวจรีภรณ์ จุลวัฒนานนท์โรงเรียนวัดราชโอรสเกษียณอายุ 
115นางสาวอัจฉรา ลี้สุวรรณโรงเรียนวัดอินทารามเกษียณอายุ 
116นางจินตนา มีทันจิตร์โรงเรียนวัดอินทารามเกษียณอายุ 
117นางสาวรัชนี พันธรักษ์โรงเรียนวัดอินทารามเกษียณอายุ 
118นางมณีพรรณ สันติกิจรุ่งเรืองโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองเกษียณอายุ 
119นางเยาวลักษณ์ พูลเกิดโรงเรียนโพธิสารพิทยากรเกษียณอายุ 
120นางเสาวคนธ์ แสงตะวันโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลเกษียณอายุ 
121นางผ่องศรี ใหญ่สว่างโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)เกษียณอายุ 
122นางปรียา ผุดอักษรโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมเกษียณอายุ 
123นางสาวผุสดี พูลสุขกล่ำโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เกษียณอายุ 
124นายเทียนชัย เสียงสืบชาติโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เกษียณอายุ 
125นางสาวพวงชมภู กรุงกาญจนาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เกษียณอายุ 
126นางขนิษฐา ทองศิริโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เกษียณอายุ 
127นายบรรเจิด แก้วทิพย์รัตน์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เกษียณอายุ 
128นางปิ่นอุมา สังกะรัตนินทร์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เกษียณอายุ 
129นางบุญเกียรติ โสตะจินดาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เกษียณอายุ 
130นายไพบูลย์ คงธะรังษีโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เกษียณอายุ 
131นางสาวจันทิมา ปัญจวัฒน์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เกษียณอายุ 
132นายสมพร สุนทราภิวัฒน์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เกษียณอายุ 
133นางอารีย์ กลิ่นลำดวนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เกษียณอายุ 
134นางสาวพเยาว์ ห่วงนิกรโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเกษียณอายุ 
135นางศริพันธ์ ไชยชาญโรงเรียนวัดพุทธบูชาเกษียณอายุ 
136นางสาวลัดดา เจียมบุนนาคโรงเรียนแจงร้อนวิทยาเกษียณอายุ 
137นายประยุทธ ปิยธรรมาภรณ์โรงเรียนวัดนวลนรดิศเกษียณอายุ 
138นางอรุณี ชาญด้วยกิจโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์เกษียณอายุ 
139นางนารีรัตน์ ทองทับโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์เกษียณอายุ 
140นายประสิทธิ์ โพธิสระโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์เกษียณอายุ 
141นางปราณี คงสกุลโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมเกษียณอายุ 
142นางสาวสุภัทรา แสงธำรงโรงเรียนปัญญาวรคุณเกษียณอายุ 
143นางสาวพรทิพย์ บุรกสิกรโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมเกษียณอายุ 
144นายสุชาติ ผดุงพัฒน์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมเกษียณอายุ 
145นางสุนีย์ อินทรทัศน์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมเกษียณอายุ 
146นางอารมย์ รักตสันติโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมเกษียณอายุ 
147นางดาวเรือง ตุลาธารโรงเรียนวัดรางบัวเกษียณอายุ 
148นางสุเมตตา วรินทร์เวชโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำเกษียณอายุ 
149นายประยงค์ กองจันทร์โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกเกษียณอายุ 
150นางศิรินภา เกษมสุขโรงเรียนโพธิสารพิทยากรเกษียณอายุ 
151นางสาวจรรยา ใจตาบโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมลาออกจากราชการ 
152นางโสภี ภูดวงจิตโรงเรียนแจงร้อนวิทยาลาออกจากราชการ 
153นางสาวนองบุญ พุทธเจริญโรงเรียนแจงร้อนวิทยาลาออกจากราชการ 
154นางสาวสุนทรี อนันทสิงห์โรงเรียนแจงร้อนวิทยาลาออกจากราชการ 
155นางภารดี สุเมธินทกุลโรงเรียนแจงร้อนวิทยาลาออกจากราชการ 
156นางสาวยุพิน เกียรติสูงส่งโรงเรียนแจงร้อนวิทยาลาออกจากราชการ 
157นางจรรยา นาคประสงค์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
158นายบวร ดอกบัวโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
159นายธีรชิต หอมโกศลโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
160นางสาวสมพร อิทธิเวชชัยโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
161นางสาวกิรณา ไชยชนะโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
162นายธีรพงศ์ นิมิตชัยโรจน์โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
163นางนวรัตน์ เทศศิริโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
164นางอาภรณ์ รักสำหรวจโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
165นางศรีพรรณา วิจิตรสุขโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมลาออกจากราชการ 
166นางสาวสุพิศ งามโสภีโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมลาออกจากราชการ 
167นางสาวอันนา รักษ์สุภกิจกุลโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมลาออกจากราชการ 
168นางวรรณา ใจสมคมโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมลาออกจากราชการ 
169นางชมพูนุท ศรีสุวรรณธัชโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคมลาออกจากราชการ 
170นางสุทธิภา แย้มบางยางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาลาออกจากราชการ 
171นายธีรศักดิ์ เกตุเทพาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
172นายภาณุวัฒน์ พุ่มลำเจียกโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
173นางสุชาดา วงศ์ใหญ่โรงเรียนทวีธาภิเศก 
174นางมารศรี ประสิทธิชัยโรงเรียนทวีธาภิเศกเกษียณอายุ 
175นางสุกัญญา อินทร์แก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
176นางสาวสุวรรณา สมุทรสกุลเปี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาออกจากราชการ 
177นายโสภณ เต็มอุดมโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
178นางสาวพีรภา พิรุฬห์สุขโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
179นายประสงค์ เปราะจันทึกโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ลาออกจากราชการ 
180นางรัชวรรณ ลีฬหากาญจน์โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ลาออกจากราชการ 
181นางพรรัตน์ เกษรัตน์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ลาออกจากราชการ 
182นางอรพินท์ โยนกพันธ์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ลาออกจากราชการ 
183นางยุวดี เสรีรมย์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ลาออกจากราชการ 
184นางผกา เลี่ยมทองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ลาออกจากราชการ 
185นางอำไพพรรณ กุลพิจิตรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ลาออกจากราชการ 
186นางสาวสุศนี เชาวน์ฤทธิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาออกจากราชการ 
187นางปัญญาพร แก้วรัตนปัทมาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลลาออกจากราชการ 
188นางจงรักษ์ เหมตะศิลปโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลลาออกจากราชการ 
189นายวิเชียร ถิรบวรสกุลโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมเกษียณอายุ 
190นางวาสนา ถาวรพันธุ์มณีโรงเรียนเบญจมราชาลัยลาออกจากราชการ 
191นางนิตยา รอดนิคโรงเรียนเบญจมราชาลัย 
192นางอรชร ภู่ทองโรงเรียนเบญจมราชาลัยลาออกจากราชการ 
193นางสาวพัทรา เทียนสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชาลัย 
194นางสาวขนิษฐา ตุณสุวรรณโรงเรียนเบญจมราชาลัย 
195นายรัชพล อึ้งเจริญโรงเรียนปัญญาวรคุณลาออกจากราชการ 
196นางอุไรวรรณ ทรวงแสวงโรงเรียนปัญญาวรคุณลาออกจากราชการ 
197นายปรีชา เลียบใยโรงเรียนปัญญาวรคุณ 
198นายวีระศักดิ์ แสงไชยโรงเรียนปัญญาวรคุณ 
199นางกรองทิพย์ นุ้ยเปรมโรงเรียนปัญญาวรคุณลาออกจากราชการ 
200นางบุญนาค เลียบใยโรงเรียนปัญญาวรคุณลาออกจากราชการ 
201นายเชตชัย นุ้ยเปรมโรงเรียนปัญญาวรคุณลาออกจากราชการ 
202นางสาวนุชจรีย์ สุนทรวรรณโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
203นางสาวชุติมณฑน์ ขำภิบาลโรงเรียนมหรรณพารามลาออกจากราชการ 
204นางฤทัยวรรณ ภักดีวานิชโรงเรียนมหรรณพารามลาออกจากราชการ 
205นางรัตนา เก้านพรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองเกษียณอายุ 
206นางฉันทนา วัฒนะธารีโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามลาออกจากราชการ 
207นายสุขเกษม ชาญณรงค์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามลาออกจากราชการ 
208นางชนวนจิต ศรีผดุงโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามลาออกจากราชการ 
209นางประชิต สุทธิวารีวัฒนาโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
210นายพรชัย เชาวรัตน์โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
211นางอาภาพร มานะพันธุ์นิยมโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามลาออกจากราชการ 
212นางรุจา ณ พัทลุงโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามลาออกจากราชการ 
213นางสาวอรสา มากสาครโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
214นางสาวณัฐชนก เหลืองสถิตย์โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงลาออกจากราชการ 
215นางดรุณี ดอนศรีจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรลาออกจากราชการ 
216นางธรณัส วงศ์อุบลโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ลาออกจากราชการ 
217นายธนินทร์ ผูกพันโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ลาออกจากราชการ 
218นางรุจิเรข วินัศปัทมาโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ลาออกจากราชการ 
219นางสาววิมลรัตน์ วัยวัฒนะโรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ลาออกจากราชการ 
220นางสาวณัฏฐิตา กุสุมภ์โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ลาออกจากราชการ 
221นางสาวนฤมล สิริพันธุ์โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ลาออกจากราชการ 
222นายพรชัย สุขเกษมโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ลาออกจากราชการ 
223นายวิชัย สินวัฒนาพานิชโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ลาออกจากราชการ 
224นางปราณี เสียงสืบชาติโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เกษียณอายุ 
225นางนภาพร อาศัยศาสน์โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมลาออกจากราชการ 
226นางคมคาย รัฐอมฤตโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมเกษียณอายุ 
227นางสินีนาถ ไทยทัตกุลโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมลาออกจากราชการ 
228นางสาวมันทนา จงสุขสันติกุลโรงเรียนโยธินบูรณะลาออกจากราชการ 
229นายศักดิ์ชัย บริสุทธิ์โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 
230นางนวลนาถ ชูจันทร์โรงเรียนโยธินบูรณะ 2ลาออกจากราชการ 
231นางสาววันดี กังสพฤฒิกุลโรงเรียนโยธินบูรณะ 2เกษียณอายุ 
232นางเตือนใจ ทรงเจริญโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียนลาออกจากราชการ 
233นายพิเชษฐ์ สวัสดิวิทยะยงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียนลาออกจากราชการ 
234นายสุรศักดิ์ ศรีพรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียนลาออกจากราชการ 
235นายไพรัช อินทร์สุวรรณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียนลาออกจากราชการ 
236นางอรนุช เชิดชูโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2ลาออกจากราชการ 
237นางสาวสุนี สังขทัศน์โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 
238นายอุดมพิทยา อาวะรุรโรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2ลาออกจากราชการ 
239นางอัญชลี อยู่พรหมโรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
240นายไศลบรรพ์ ณ พัทลุงโรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
241นางพัชรา หาระบุตรโรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
242นางรัชนี ศรีเพ็ญโรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
243นางบูชาศรี ซื่อสุวรรณโรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
244นายประเสริฐ ศิลาลิขิตโรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
245นายแสงอรุณ ธาตุเสถียรโรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
246นางทวีรัตน์ ศิริกุลโรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
247นางสุดารัตน์ อยู่ชั่วกัลป์โรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
248นายสุนิมิต เรืองศิริโรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
249นางอรสา จอมธนวัฒน์โรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
250นางศิริพันธ์ พัฒรชนม์โรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
251นายอภิชาต ผลภาคโรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
252นายพิศิษฐ์ โชติกวณิชย์โรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
253นางวลีรัตน์ บำเพ็ญเกียรติกุลโรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
254นางสาวณัฏฐิณี จิ๋วหนองโพธิ์โรงเรียนราชวินิต มัธยมลาออกจากราชการ 
255นายฐิติวัจน์ ตีรณานุสิษฐ์โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำลาออกจากราชการ 
256นายนิสิต พงษ์ชีพโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำลาออกจากราชการ 
257นายจตุรพร สุขพัฒน์ธีโรงเรียนฤทธิณรงค์รอนลาออกจากราชการ 
258นางสุทีป หรี่แสงเมฆโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 
259นายพิบูลย์ ไทยเจริญโรงเรียนวัดนวลนรดิศลาออกจากราชการ 
260นายสนอง ฟองเหมโรงเรียนวัดนวลนรดิศลาออกจากราชการ 
261นายนิพนธ์ ประมวลสุขโรงเรียนวัดบวรนิเวศลาออกจากราชการ 
262นางพรพิมล สรวงท่าไม้โรงเรียนวัดบวรนิเวศลาออกจากราชการ 
263นางมุกดา อ่านเปรื่องโรงเรียนวัดบวรมงคล 
264นายฉัตรชัย มณีแสงโรงเรียนวัดบวรมงคลลาออกจากราชการ 
265นายกิจจา วิโรจนะดาราโรงเรียนวัดบวรมงคลลาออกจากราชการ 
266นางอารีย์ ขันอุไรโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมลาออกจากราชการ 
267นายปรีชา โมฬีโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมลาออกจากราชการ 
268นายเติมศักดิ์ ฉิ่นไพศาลโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมลาออกจากราชการ 
269นางสุนิภา แสงโสภณโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมลาออกจากราชการ 
270นางเครือวัลย์ เหรียญมณีโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมลาออกจากราชการ 
271นางสุวรรณา อภิรัตน์มนตรีโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรมลาออกจากราชการ 
272นางประไพ ทับทิมแดงโรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคมลาออกจากราชการ 
273นางยุวดี เพ็ชรผดุงโรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคมลาออกจากราชการ 
274นางณัฐปวีณ์ สุนทรสีมะโรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคมลาออกจากราชการ 
275นางสาววรารัตน์ ชินวรรษศักดิ์โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคมลาออกจากราชการ 
276นางอุไรริน เหมือนโค้วโรงเรียนวัดพุทธบูชาลาออกจากราชการ 
277นางสุพัตร เปี่ยมศิลปกุลชรโรงเรียนวัดพุทธบูชาลาออกจากราชการ 
278นายศุลีพล นิโครธานนท์โรงเรียนวัดราชบพิธลาออกจากราชการ 
279นายวินิจ เพ็ชรโรจน์โรงเรียนวัดราชบพิธลาออกจากราชการ 
280นายมาโนช เพชรวิโรจน์ชัยโรงเรียนวัดราชบพิธลาออกจากราชการ 
281นางจุฑามาศ แดงเอียดโรงเรียนวัดราชโอรสลาออกจากราชการ 
282นายสะอาด แดงเอียดโรงเรียนวัดราชโอรสลาออกจากราชการ 
283นางวรามาศ แผ้วสมบุญโรงเรียนวัดราชาธิวาสลาออกจากราชการ 
284นางชมชมัย วิทยาโรงเรียนวัดอินทารามลาออกจากราชการ 
285นางสาวอรพรรณ แฉ่งชูเชื้อโรงเรียนวัดอินทารามลาออกจากราชการ 
286นางสมหมาย มีพงษ์โรงเรียนวัดอินทารามลาออกจากราชการ 
287นายอุดมศิลป์ นิมิตรกุลโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรลาออกจากราชการ 
288นางสาวอภิรดี ภู่กลางโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรลาออกจากราชการ 
289นายจักรพันธ์ บุญมาโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรลาออกจากราชการ 
290นางสาววรรณี ยินดีมากโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรลาออกจากราชการ 
291นางสาวพรเพ็ญ กิตติพงษ์หรรษาโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรลาออกจากราชการ 
292นางสาวเตือนใจ บุญจงประเสริฐโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ลาออกจากราชการ 
293นายมนตรี เสนะเวสโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ลาออกจากราชการ 
294นางสุวรรณา ใจตาบโรงเรียนศึกษานารีวิทยาลาออกจากราชการ 
295นายธนาทร มีลักษณ์โรงเรียนศึกษานารีวิทยาลาออกจากราชการ 
296นางสุภลักษณ์ เทียนศรีโรงเรียนศึกษานารีวิทยาเกษียณอายุ 
297นายสมหมาย แดงใจโรงเรียนศึกษานารีวิทยาลาออกจากราชการ 
298นางรุ่งทิพย์ วีระศิลปโรงเรียนศึกษานารีวิทยาลาออกจากราชการ 
299นายบุญเรือง กลิ่นนิลโรงเรียนศึกษานารีวิทยาลาออกจากราชการ 
300นางสาวสุนีย์ วิทยไพศาลโรงเรียนศึกษานารีวิทยาลาออกจากราชการ 
301นางรัชนี ตันติดิษย์โรงเรียนศึกษานารีวิทยาลาออกจากราชการ 
302นางเรณู กรรเจียกพงษ์โรงเรียนสตรีวัดระฆังลาออกจากราชการ 
303นางสาวอภิญญา ภู่สอาดโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ลาออกจากราชการ 
304นายสุรัตน์ ม่วงพลับโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ลาออกจากราชการ 
305นางสาวเพ็ญศรี วชิราวิโรจน์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ลาออกจากราชการ 
306นางสาวปนัดดา กีรติวรรณพงศ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ลาออกจากราชการ 
307นางสาวศิรินภา ศิริศักดิ์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ลาออกจากราชการ 
308นางสาววิยะดา วิเศษสังข์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ลาออกจากราชการ 
309นางรจนา ม่วงพลับโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ลาออกจากราชการ 
310นางศิริมา ลีวิสุทธิกุลโรงเรียนสตรีวิทยาลาออกจากราชการ 
311นางมะลิวัลย์ สิริวรภัทรโรงเรียนสตรีวิทยาลาออกจากราชการ 
312นางจันทร์แจ่ม ไพบูลย์ศิลปโรงเรียนสตรีวิทยาลาออกจากราชการ 
313นางสาวกิตติยา ปฐมเตชะกุลโรงเรียนสตรีวิทยาลาออกจากราชการ 
314นางสาวอรพินธ์ เชาวภานันท์โรงเรียนสตรีวิทยาลาออกจากราชการ 
315นางสาวกุลวดี วีระวานิชโรงเรียนสตรีวิทยาลาออกจากราชการ 
316นางสาวภารดี อุโพธิ์โรงเรียนสตรีวิทยาลาออกจากราชการ 
317นางเพ็ญภิธ วรานุสาสน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1ลาออกจากราชการ 
318นายนิพนธ์ วิทยสินธนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1ลาออกจากราชการ 
319นางสาวจินตนา นันทปรีชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1ลาออกจากราชการ 
320นางสมใจ บัวผุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1ลาออกจากราชการ 
321นางถนอมจิตร์ บูรณะอรรจน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1ลาออกจากราชการ 
322นางสาวศิริสุข ตรีสาครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1ลาออกจากราชการ 
323นางชนิดดา เทศทองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
324นางกาญจนา สายสิงห์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
325นางศราวัลย์ เสือมาพะเนาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยลาออกจากราชการ 
326นายบุญเกิด อารีย์สันติชัยโรงเรียนสวนอนันต์ 
327นางสารภี แก้วประจบโรงเรียนสวนอนันต์ลาออกจากราชการ 
328นายวัชรินทร์ มั่งคั่งโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยลาออกจากราชการ 
329นางอรพินท์ อร่ามรัศมีวาณิชย์โรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปภัมภ์ลาออกจากราชการ 
330นางสาวปาริชาต บัวเกิดโรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปภัมภ์ลาออกจากราชการ 
331นางสาวอัมพร อุโฆษณาการโรงเรียนสายปัญญา ในพระราชินูปภัมภ์ลาออกจากราชการ 
332นายธวัชชัย การรักษาโรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคมลาออกจากราชการ 
333นางอรวรรณ บำรุงศักดิ์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมลาออกจากราชการ 
334นางนริสรา เดชพรหมโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกลาออกจากราชการ 
335นายบุญส่ง แสนธิโรงเรียนโยธินบูรณะเกษียณอายุ 
336นายไตรสิทธิ์ ศิริวัฒนกฤตย์โรงเรียนวัดบวรนิเวศเกษียณอายุ 
337นายพงศ์พล สุขประมาณโรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
338นายโสภา สีไสวโรงเรียนวัดราชาธิวาสเกษียณอายุ 
339นายสมฤทธิ์ แสนขาวโรงเรียนวัดสังเวชเกษียณอายุ 
340นายลำภา ฉัตรแหลมโรงเรียนโยธินบูรณะ 2เกษียณอายุ 
341นายวรรณชัย แหลมคล้ายโรงเรียนสตรีวิทยาเกษียณอายุ 
342นายทองดี สระพังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
343นายศุภกร ชื่นชมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
344นายประเสริฐ วิวาห์โคโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเกษียณอายุ 
345นายผิน ปานศรีโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเกษียณอายุ 
346นายไพรัช ปรางถาวรโรงเรียนสวนอนันต์เกษียณอายุ 
347นายต้ำ จั่นทองโรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม 
348นายณรงค์ เหมือนเผ่าโรงเรียนวัดบวรมงคลเกษียณอายุ 
349นายเยื้อน รอดใจดีโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมเกษียณอายุ 
350นายวิชัย เข็มนาคโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากรเกษียณอายุ 
351นายประกอบ ชะเอมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)เกษียณอายุ 
352นายพงษ์ศักดิ์ ทิมประเสริฐโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)เกษียณอายุ 
353นายจันทร์ ทิมประเสริฐโรงเรียนมหรรณพารามเกษียณอายุ 
354นายหวาน บุญแฟงโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เกษียณอายุ 
355นายสังวาลย์ ดวงโภคาโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เกษียณอายุ 
356นายบ่าย อาภาศิลป์โรงเรียนวัดนวลนรดิศเกษียณอายุ 
357นายเล็ก ทองขาวโรงเรียนปัญญาวรคุณเกษียณอายุ 
358ว่าที่ร้อยตรีปัญญา พึ่งกริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1เกษียณอายุ 
359นางเอกวัสสา เจียรสุดโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียนเกษียณอายุ 
360นางลัดดา สงวนสัตย์โรงเรียนวัดสระเกศเกษียณอายุ 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 24/12/2553
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1